YouTube - Brazil - Japan 1st half (1996 Atlanta Olympic)

YouTube - Brazil - Japan 2nd half (1996 Atlanta Olympic)

ほんとよく勝てたな。今見ても奇跡。